สินเชื่อ ธ.ก.ส

สมัครสินเชื่อเงินสดถึง 1000000 บาท
เงินเดือนของผู้กู้ 12000+ บาท
อัตราต่อปี จาก 8%
อายุ: จาก 21 ปี

สินเชื่อ ธ.ก.ส ดอกเบี้ยต่ำที่ใครก็สามารถขอสินเชื่อได้2024

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงธนาคารธกสจึงออกนโยบายที่จะมาช่วยเหลือประชาชนเพราะในช่วงเวลานี้เศรษฐกิจภายในประเทศได้เกิดการชะลอตัวอย่างมากทำให้เกิดสภาวะว่างงานขาดรายได้จนคนไม่มีสภาพคล่องทางการเงินทางธนาคารเล็งเห็น ปัญหาตรงนี้ทำให้ออกสินเชื่อ ธ.ก.สที่จะช่วยเหลือประชาชนขึ้นมาโดยภายในสินเชื่อจะมีหลากหลายประเทศ ไม่ว่าธุรกิจ smeหรือสำหรับประชาชนทั่วไปแต่ทางธนาคารธกสจะมุ่งเน้นประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ได้เงินกู้ในระบบ แต่ไม่ใช่ว่าผู้มีรายได้ประจำจะไม่สามารถขอสินเชื่อฉุกเฉินกับธนาคารได้โดยสินเชื่อจะมีดังนี้

สินเชื่อฉุกเฉินธกสเพื่อเกษตรกร

ในปี 2567 ได้เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผู้คนต่างเดือดร้อน เงินไม่พอใช้ เศรษฐกิจย่ำแย่ คนตกงานกันเป็นจำนวนมากทำให้ทางธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินธกสขึ้นมาโดยเหมาะสำหรับผู้มีอาชีพอิสระหรือผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สินเชื่อ ธ.ก.สจะช่วย ให้คุณได้มีรายได้เพื่อนำไปเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจซึ่งดีกว่าเงินกู้นอกระบบรายเดือน โดยจะให้กู้ได้รายละ 10,000 บาทซึ่งจะไม่ต้องใช้หลักประกันในการค้ำประกัน ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือนซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และในช่วง 6 เดือนแรกทางธนาคารจะไม่คิดอัตราดอกเบี้ยโดยนับจากวันที่กู้ ระยะเวลาในการชำระจะสามารถเลือกชำระเป็นรายเดือนได้แก่ 24 งวดโดยจะส่งค่างวดอยู่ที่ 429.17 บาท สำหรับ 8 งวดต้องส่งค่างวดอยู่ที่ 1,287.50 บาท สำหรับ 4 งวดจะต้องส่งค่างวดอยู่ที่ 2,575 บาท ซึ่งในการชำระหนี้คืนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของคุณ แต่จะต้องชำระคืนให้เสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญากู้แต่การขอสินเชื่อ ธ.ก.สจะมีการยกเว้นเกษตรกรที่ไม่สามารถขอกู้ได้คือ เป็นเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่สามารถทำการปรับโครงสร้างหนี้ได้หรือเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดโควิด-19 กับธนาคารออมสินแล้ว ส่วนเกษตรกรที่สามารถขอสินเชื่อ ธ.ก.สได้แก่ สมาชิกเกษตรกรหรือเกษตรกร ลูกค้าที่ได้ทำการปรับโครงสร้างโดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่หากเป็นบุคคลภายในบ้านที่มีทะเบียนบ้านที่เดียวกันและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จะต้องพิสูจน์ได้ว่ามีการแยกกันทำงานจริงจึงจะสามารถขอสินเชื่อได้มากกว่า 1 คนในทะเบียนบ้านเดียวกัน

คุณสมบัติในการขอสินเชื่อธ.ก.ส

ในการขอสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจจะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารแต่หากใครยังไม่เป็นลูกค้าเพียงแค่เปิดบัญชีธนาคารก็สามารถเป็นลูกค้าได้แล้ว จะต้องเป็นบุคคลภายในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรหรือเป็นเกษตรกร ที่ยังไม่เป็นลูกค้ากับธนาคารและมีอายุตั้งแต่ 20 ปีเป็นต้นไป แต่จะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี จึงจะสามารถขอสินเชื่อ ธ.ก.สได้

สินเชื่อธ.ก.สช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชน

การขอสินเชื่อ ธ.ก.สในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ที่ได้มาขอสินเชื่อทำให้สามารถนำเงินไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปได้


สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

กู้เงินถึง 50000 บาท
เงินเดือนของผู้กู้ 7000+ บาท
อัตราต่อปี จาก 28%
อายุ: จาก 18 ปี
ขอสินเชื่อโควิดถึง 10000 บาท
เงินเดือนของผู้กู้ 8000+ บาท
อัตราต่อปี จาก 6%
อายุ: จาก 22 ปี