สมัครบัตรประชารัฐบัตรคนจนหรือทำบัตรประชารัฐกดเงินสด ทำได้ที่ไหนบ้าง 2024/2567

ความสำคัญของบัตรประชารัฐเพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความจน

ประเทศไทยถือว่ามีปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนในทุก ๆ รัฐบาลโดยทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความยากจนและช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้คนได้มีกินมีใช้ เพื่อลดช่องว่างในการเหลือมล้ำ ของสังคมไทย จึงเกิดจุดเริ่มต้นมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่ใคร ๆ เรียกว่าบัตรประชารัฐ หรืออีกนัยหนึ่งสำหรับประชาชนบางกลุ่มอาจเรียกว่า ประชารัฐบัตรคนจน ซึ่งเป็นนวัตกรรมช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยเพื่อให้รอดพ้นจากปัญหาความยากจนหรือการเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยบัตรประชารัฐจะช่วยลดค่าครองชีพในการอุปโภคบริโภคและการเดินทางต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครบัตรประชารัฐ 2567

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรประชารัฐ

  1. ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยทางรัฐบาลจะให้วงเงินในการซื้อของในการอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต การซื้อสินค้าเพื่อการศึกษา และซื้อวัตถุดิบในการทำเกษตรกรรม หากผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีจะได้รับเงิน 300 บาทต่อเดือน แต่หากผู้มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปีจะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน
  2. การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ถือบัตรประชารัฐ คุณจะได้วงเงินค่าโดยสารรถเมล์รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน วงเงินค่ารถ บขส 500 บาทต่อเดือน วงเงินค่ารถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

ข้อควรระวัง เนื่องจากบัตรประชารัฐเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เอื้ออำนวยสิทธิประโยชน์มากมายทางการเงิน ด้วยเหตุนี้จึงมักมีประชาชนบางกลุ่มเกิดความเข้าใจผิดว่าบัตรประชารัฐกดเงินสดได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วบัตรประชารัล่าสุดสำหรับเดือนนี้ยังไม่สามารถกดเงินสดได้

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครทำบัตรประชารัฐล่าสุดประจำปี 2567 หรือ 2024

1.จะต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2.เป็นบุคคลว่างงาน หรือมีรายได้สำหรับตนเองไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

3.กรณีไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือหากมีจะต้องมีทรัพย์สินทางการเงินรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

4.รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณาสมัครบัตรประชารัฐรอบใหม่

5.การมีรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ แต่หากมีรถยนต์จำนวน 2-3 คัน ขึ้นไป ผู้สมัครจะไม่สามารถรับสิทธิ์จากบัตรประชารัฐได้

แนวคิดเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน

ทางหน่วยงานของรัฐบาลได้มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่พิเศษในการลงพื้นที่ เพื่อออกพบปะพูดคุยกับผู้ที่ประสบปัญหาความยากจนเพื่อทราบถึง ปัญหา และแนวทางในการแก้ไข รวมถึงจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์หาช่องทางให้ประชาชนหลุดพ้นจากความลำบาง ยกตัวอย่างเช่น หากประชาชนยังติดปัญหาในด้านแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาต่อยอดความถนัดในการสร้างรายได้ ทางเจ้าหน้าที่จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาเงินทุนในอัตราดอกที่สมเหตุและสมผล กล่าวคือไม่ใช่เงินนอกระบบ หรือหากผู้ประสบเหตุยังขาดทักษะและความรู้ที่เพียงพอในการนำมาประกอบอาชีพ ทางเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะประสานกับกรมแรงงานในการส่งเสริมเพื่อจัดให้มีการอบรมเสริมสร้างทักษะในด้านที่ขาดอยู่ได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินจากคู่มือเพื่อให้ทราบว่าเกิดผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด และจัดทำรายงานนำเสนอต่อนายอำเภอถึงผลลัพธ์ที่ได้