2443 : สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต)

เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2400 ณ บ้านรั้วใหญ่ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่ออายุ 16 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร แล้วไปศึกษาธรรมบทกับพระยาโหราธิบดี (บัว) ต่อมาในปี พ.ศ. 2420 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระปลัดพูนเป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากนั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยคขณะจำพรรษา ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในปี พ.ศ. 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อาราธนาไปครองวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนกระทั่งมรณภาพในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2471 สิริอายุได้ 71 ปี พรรษา 51

2471 : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปลด กิตฺติโสภโณ)

2490 : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต)

2538 : พระพรหมจริยาจารย์ (สมุทรชตวณฺโณ)

2550 : พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร)