2443 : สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต)

2471 : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปลด กิตฺติโสภโณ)

2490 : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต)

มีนามเดิมว่าสุวรรณ เขื่อนเพ็ชร เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2463 ณ บ้านนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 ณ วัดนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และอุปสมบทเมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยมีพระพรหมมุนี (ปลด กิตฺติโสภโณ – ต่อมาเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช) เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากนั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนกระทั่งปี พ.ศ. 2490 จึงสอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค และเป็นเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรสืบต่อจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) ในปี พ.ศ. 2505 และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิตติโสภณในปีเดียวกัน
งานด้านบริหารอื่นๆ ได้แก่ การเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง และเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2532 จึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธชินวงศ์จนถึงแก่กาลมรณภาพในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2537 สิริอายุได้ 74 ปี พรรษา 54

2538 : พระพรหมจริยาจารย์ (สมุทรชตวณฺโณ)

2550 : พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร)