2443 : สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต)

2471 : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปลด กิตฺติโสภโณ)

2490 : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต)

2538 : พระพรหมจริยาจารย์ (สมุทรชตวณฺโณ)

2550 : พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร)

มีนามเดิมว่าทอง นาคประเสริฐ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2462 ณ บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2479 ณ วัดเบญจมบพิตรฯ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปลด กิตฺติโสภโณ) ครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมโกศาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ อุปสมบทในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปลด กิตฺติโสภโณ) ครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากนั้นจึงศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยคในปี พ.ศ. 2489 และเป็นเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ สืบต่อจากพระพรหมจริยาจารย์ (สมุทรชตวณฺโณ) ในปี พ.ศ. 2550 จนถึงแก่กาลมรณภาพเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557 สิริอายุได้ 95 ปี พรรษา 73