2443 : สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต)

2471 : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปลด กิตฺติโสภโณ)

2490 : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต)

2538 : พระพรหมจริยาจารย์ (สมุทรชตวณฺโณ)

มีนามเดิมว่าสมุทรัชฏาวรรณ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2463 ณ บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่ออายุได้ 16 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2479 ณ วัดเบญจมบพิตร โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปลด กิตฺติโสภโณ) ครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมโกศาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ อุปสมบทในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปลด กิตฺติโสภโณ) ครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากนั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยคในปีพ.ศ. 2490 และเป็นเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ สืบต่อจากสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) ในปี พ.ศ. 2538 จนถึงแก่กาลมรณภาพเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สิริอายุได้ 86 ปี พรรษา 66

2550 : พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร)