เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) สังฆราชองค์ที่ 20 เสด็จถวายสักการะ พระอัฐิของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภณมหาเถร) สังฆราชองค์ที่ 14 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560