เจ้าอาวาส

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย)

มีนามเดิมว่า ฉ่ำ เกิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2503 ณ บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 11 บ้านป่าอ้อดอนไชย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 ณ วัดเบญจมบพิตร โดยมีพระพุทธิวงศมุนี (สุวรรณ สุวณฺณโชโต – ต่อมาเป็นสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร รูปที่ 3) เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากนั้นศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เจ้าคณะภาค 17 และประธานคณะพระธรรมจาริก