parallax background

ศาลาตรีมุข

เป็นศาลาทรงไทยตรีมุข 2 หลัง มุงกระเบื้องเคลือบสี พื้นคอนกรีต มีบันไดยื่นลงคลอง 2 ข้าง โปรดเกล้าฯ ให้กรมโยธาธิการดำเนินการ สร้างเสร็จทรงอุทิศถวายพร้อมกับหอระฆังบวรวงศ์ และสะพานข้ามคลอง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2445 คือ
หลังที่ 1 อยู่ด้านตะวันออก ริมคลองด้านทิศเหนือ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวีทรงบริจาคทรัพย์สร้างอุทิศแก่ เจ้าคุณจอมมารดาสำลี ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หลังที่ 2 อยู่ด้านตะวันตก ริมคลองด้านทิศเหนือเช่นกัน สร้างโดยทุนของท้าววรจันทร์ บรมธรรมิกภักดี นารีวรคณานุรักษ์ (เจ้าจอมมารดาวาด ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) กับ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา