parallax background

พระระเบียง

เป็นมุขกระสันจากด้านข้างหนึ่งของพระอุโบสถโอบล้อมไปทางด้านหลังจนจรดมุขกระสันอีกข้างหนึ่ง ที่หน้าบันจำหลักลวดลายตรากระทรวง 10 กระทรวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดทั้งแนวพระระเบียงประดิษฐานปางต่างๆ ทั้งของโบราณและจำลองขึ้นใหม่รวมทั้งสิ้น 52 องค์