parallax background

พระที่นั่งทรงธรรม

เป็นตึก 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูนตลอด พื้นชั้นล่างและบันไดปูหินอ่อน ชั้นบนปูไม้ หลังคา 2 ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบสี ช่อฟ้าใบระกาลงรักปิดทองทึบ หน้าบันทั้ง 4 ด้าน จำหลักภาพต่าง ๆ ปิดทองประดับกระจก คือ ทิศเหนือ จำหลักภาพพระโพธิสัตว์สิทธัตถะตัดสินพระทัยออกผนวช กำลังทอดพระเนตรพระนางพิมพาและพระโอรสราหุล ที่กำลังบรรทมหลับ มีนายฉันนะเตรียมม้ากัณฐกะรออยู่ข้าง ๆ