parallax background

พิพิธภัณฑ์พระอนุสรณ์ อ.ป.ก.

เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2500 แรกเริ่มนั้นใช้ชื่อว่า "อาคันตุกาศรม" เนื่องจากเป็นสถานที่รับรองพระภิกษุผู้ใหญ่จากต่างประเทศที่มาร่วมงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ต่อมาเป็นที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) จนถึงวันสิ้นพระชนม์ และเคยเป็นที่พำนักขององค์ดาไลลามะแห่งทิเบต เมื่อครั้งมาเยือนประเทศไทยในปี พ.ศ. 2510
ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) รวมถึงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ และพระรูปเหมือนในพระอิริยาบถนั่งขนาดเท่าพระองค์จริง 1 องค์ และยืนสูง 2 เมตร 1 องค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเททองหล่อเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2532