parallax background

สะพานพระรูป สะพานถ้วย และสะพานงา

เป็นสะพานข้ามคลองที่กั้นแบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส 3 สะพาน ได้แก่ สะพานพระรูปสร้างขึ้นด้วยทุนทรัพย์ที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจ ทูลเกล้าฯ ถวายจากการออกร้านจำหน่ายพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจำหลักในแผ่นทองแดงกะไหล่ทอง ต่อมาคือสะพานถ้วยสร้างขี้นด้วยทุนทรัพย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้นำมาจากการจำหน่ายถ้วยชาพื้นสีลายทองงานพระเมรุและสะพานงาสร้างขึ้นด้วยทุนทรัพย์ที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ ทูลเกล้าฯ ถวายงาช้างเพื่อจำหน่ายในงานออกร้านประจำปีของพระอาราม